Πολιτική Ποιότητας

hhg logo

Όραμα της Διοίκησης και του προσωπικού είναι να καταστούν τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot συνώνυμα της αξιοπιστίας και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με πιστοποιημένη την στράτευσής του στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του και στην ικανοποίηση του Έλληνα και του Διεθνή ασθενή

Οι στόχοι των προηγμένων διαγνωστικών κέντρων HealthSpot είναι:

 • Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την ιδιωτικότητα των ασθενών.
 • Η παροχή ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των ασθενών και των συνοδών τους στο χώρο των διαγνωστικών κέντρων .
 • Η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών κανονισμών που απορρέουν από αυτές.
 • Η παροχή υπηρεσιών οι οποίες να ακολουθούν τις τελευταίες ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και τη συνεχή επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών.

Οι επίτευξη των στόχων θα γίνει μέσα από:

 • Τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών/συνοδών
 • Τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού
 • Το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η Διοίκηση και το προσωπικό στα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot δεσμευόμαστε:

 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού μας.
 • Για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας.
 • Την διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων των Διαγνωστικών Κέντρων μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • Την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών των Διαγνωστικών Κέντρων και την ενσωμάτωση τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών των Διαγνωστικών Κέντρων μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Για την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών (incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (near misses) και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse events
 • Για τον καθορισμό KPIs (Key Performance Indicators) για τη μέτρηση και παρακολούθηση των παραπάνω 11 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το πρότυπο ΕΝ 15224.
 • Για την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών της Μονάδος των ενδιαφερόμενων μερών και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών των Διαγνωστικών Κέντρων και την ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 11 διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224.
  1. Κατάλληλη & σωστή θεραπεία (Appropriate- correct care)
  2. Διαθεσιμότητα
  3. Συνέχεια φροντίδας (Continuity of care)
  4. Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)
  5. Αποδοτικότητα (σχέση κόστους - αποτελέσματος κλπ) (Efficiency)
  6. Ισότητα μεταξύ των ασθενών (Equity)
  7. Τεκμηριωμένη, βασισμένη σε πρωτόκολλα (Evidence & Knowledge based)
  8. Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική) (Patient centered care including physical, psychological and social integrity)
  9. Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement)
  10. Ασφάλεια ασθενών (Patient safety)
  11. Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με την κατάλληλη σειρά, Προσβασιμότητα ασθενών (Timeliness/ accessibility)

O Διευθύνων Σύμβουλος